GENEL YAZIM KURALLARI  

 1. Bildiri dili Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinden biri olabilir.
 2. Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en az 200, en fazla 300 kelime olmalıdır.
 4. Son başvuru tarihlerinden sonra gönderilecek bildiri özetleri ve bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Bildiri metinleri 15 sayfayı geçmemelidir.
 6. Bildirilerin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden  Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract) bulunacaktır. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalı aynı şekilde elde edilen bulguların değerlendirildiği bir “Sonuç” bölümü ile de bitirilmelidir.
 7. Yazılar üsten 2,5 cm,  alttan, sağ ve soldan 2 cm, üst bilgi 1 cm ve alt bilgi 0,4 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanan A4 ebadındaki sayfalara yazılır.
 8. Ana metin 11 punto, Türkçe ve İngilizce özetler, Dipnotlar ve Kaynakça 10 punto Times New Roman harf karakterinde 1,5 satır aralığından oluşur. Paragraflar ve kaynakça ikinci satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 9. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.
 10. Türkçe makale başlığı büyük harf olmalıdır. İngilizce başlığın, Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract ve Keywords sözcüklerinin de sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
 11. Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli, bunların isimlendirilmelerindeki her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalı ve tablo başlığı italik olmalıdır. Başlık ve içerik yazıları ise 10 punto olmalıdır.
 12. Metin içinde üç satırı geçen blok alıntılar “tırnak” içinde italik 10 punto, soldan satır girintisi 1,25  sağdan 0,5 cm olmalıdır. 
 13.  Gönderilen çalışmalarda Türk Dil Kurumu (TDK) dil bilgisi imla kuralları geçerlidir.
 14. Gönderilen yazılarda, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde yaygın olan APA ve MLA stili kullanılabilir. Söz konusu stillerle ilgili bilgiler ayrı bir başlık altında aşağıda verilmiştir.
 15. Bildiri özetleri kabul edilse bile, kurallara göre yazılmamış bildiriler basıma alınmayacaktır.
 16. Bildirilerle ilgili her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

 

APA YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

1. Metin İçinde Kaynak Gösterme

Tek yazar, tek çalışma
Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Buna ilişkin örnek üç değişik şekilde verilmiştir.

Sönmez (1998) Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri incelediği çalışmasında, ….dır.

Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin incelendiği bir çalışmada, …..dır (Sönmez, 1998).

Sönmez’in 1998’de yayınlanan çalışmasında, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler konusunda ….dır.

Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise, ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

Doğrudan alıntılarda yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir.

“İlköğretimin birinci dönemi bedensel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal gelişim açısından kritik bir dönem olup, bireyin kendini ve çevresini tanıması açısından en önemli gelişme bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu dönemde çocuklar konuşma, okuma, yazma, aritmetik gibi temel becerileri, başkaları ile iletişim kurma yollarını, günlük yaşam için gerekli olan fiziksel becerileri ve toplumsal yaşamda geçerli olan ahlak değerlerini kazanmak durumundadır” (Kuzgun,1992, s. 40).

İki yazarlı çalışma
İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir.

Yöntem en genel anlamda ...... tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985).

Dembo ve Gibson’a (1985) göre ……………… ....... .... dır.

Doğrudan alıntılarda Yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir.

Dembo ve Gibson (1985, s.12) eğitimi “…………………………………………..” olarak tanımlamaktadır.

Üç, dört ve beş yazarlı çalışma

Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğerleri” bağlacı konur.

William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994) ...... buldu. (İlk geçtiği yerde).
Williams ve diğerleri (1994) tarafından yapılan…….

Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma

Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” diye devam edilir. Kaynakça listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir.

Sayılan ve diğerleri (2005)......

Gruplar (Yazar olarak)

Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır.

Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, şu genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiç bir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir.

İsim uzun, kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır.

Metin içinde ilk gösterme:
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991)

Daha sonraki göstermeler:
(MEB, 1991).

Aynı soyadlı yazarlar

Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan Yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir.

N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda…..

Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma

Yayın yılına göre sıralanarak, aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması düzenlenir. Basımda olan çalışma varsa, bu en sona konulur. Önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir.

(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993).

(Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda).

Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları


Yazarın aynı yıla ait birden fazla çalışmasını ayırt edebilmek için yıllardan sonra a, b, c harfleri kullanılır.

(Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda-b)

Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma


Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir. Örneğin;

Çeşitli çalışmalar .... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 1984).

Elektronik kaynaklarda metin içindeki gösterimi yazar ve yayın yılı biliniyorsa basılı kaynaklardaki gibi verilir.

Ayrıca;

 • İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur.

              Örneğin: (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı alınmaz.

 • Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman

             Örneğin: Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.

 • E-maille, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar.

             Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD'de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003)

 • Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.
 • Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift “tırnakla” yazılır. Çift “tırnak” içinde çift “tırnak” yer alamaz.
 • Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır.

            Örneğin:  Meyde Yeğenoğlu'nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm” …..

 • Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz.

             Örneğin: Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.

 • Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz.

            Örneğin: Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

 • Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur.

           Örneğin: Türkiye'de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s. 20).

 • Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir.

            Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).

 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır.

              Örneğin: Siyaset Meydanı programında (…).

 • Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz.

             Örneğin: 1990'lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye'de de artış göstermiştir.

 • İngilizce’de yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız.

             Örneğin: a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.

 • Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir.

            Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.

 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. - Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek AEk B diye harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye'de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990'lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

Metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı aşağıdaki APA 5 düzey düzeyidir.

 

Başlık düzeyi

APA Formatı

1.düzey

Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

2.düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

3.düzey

Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

4.düzey

Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

5.düzey

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

 

Tablo ve Şekiller

Tablo gösterimi ve isimlendirme, APA 5 kriterlerine uyulmalıdır. Tablo ve şekiller, a) numara, b) başlık (ismi), c) çerçeve, ç) içerik ve d) dipnot (varsa) öğelerinden oluşur. Tablolar, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her tabloya 1’den başlayarak, ardıl numaralar verilerek numaralandırılmalıdır. Tablo numarası normal ve başlıktaki sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde yazılabilir. Tablo başlığı italik ve sola dayalı, tablo içi normal olarak yazılmalıdır. Tablo numarasından sonra da (:) noktalama işareti konulmalıdır. (Tablo 1: Yaş ve Cinsiyet Durumu)

Şekil, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her şekle 1’den başlayarak ardıl numaralar verilerek, numaralandırılmalıdır ve italik yazılmalıdır. Şekil başlığı normal ve sola dayalı, şekil içi de normal karakterlerle yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra, (:) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde şekil numaralarına, “Şekil 1’de görüldüğü” gibi biçiminde, referans verilmelidir. (Şekil 1: Hücrenin Yapısı)

Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

 2. Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme

Kaynakça çalışmanın araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır. Kaynakça yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kitap ve dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça yeni bir sayfada başlatılmalıdır. Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır 1.25 cm. içerden başlatılır.

Süreli Yayına İlişkin Genel Form

Yazarın soyadı, adının baş harfi ya da adı. (Tarih). Makalenin Adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), sayfa no. Dergi adı dışında derginin cilt numarası da italik yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dışında bir de sıra sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın yazılır.

Süreli Yayın Örnekleri

Tek yazarlı, bir dergide makale

Boz, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi32. (1–2), 41-48.

Bir dergide üç ya da dört yazarlı makale

Borman, W.C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E.D. ve White, L.A. (1993). The people in organization. Organizational Management, 41, 21-30.

Altı ya da daha çok yazarlı bir dergide makale


Kahraman R.C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. Sağlık Psikolojisi,12 (2), 301-307. 

Yazarsız, günlük gazetede makale

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, s. 12.

Sağlıklı yağ reçetesi. (4 Nisan 1993). Hürriyet, s.15.

          • Yazarsız çalışmalar, çalışmanın adının ilk kelimesine göre kaynakça listesine girer.

          • Metin içinde kaynak göstermede ise, kısa bir başlığın ilk bir ya da iki kelimesi parantez içinde verilir (“New Drug,” 1993). Aynı gösterim elektronik kaynaklar için de geçerlidir.

Doktora tez özetleri

Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.

Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın

Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, 44, 155-194.

Bir dergide çeviri makale

Bruce, T. Draine. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (Çev. A.F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim, 18 (92), 64-69. (Orjinal makalenin yayım tarihi, 1970)

• Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir.

• Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makale isminden sonra parantez içinde verilir.

• Çevirilerden yapılan alıntılar, metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek:

Bruce’e (1970/1994) göre ............ dır.

Kitaba İlişkin Genel Form

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Kitap Örnekleri

Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Mitchell, T.R. ve Larson, J.R. (1987). People in organizations (Third edition). New York: Mc Graw-Hill.

Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

Kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap

Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No.3209.1). Conberra, Australian Capital Territory: Author.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve sosyal göstergeler (1950- 2004). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap

Sayılan, F. ve Yıldız, A. (Ed.) (2006). Yaşam boyu öğrenme. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.

Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm

Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H.L. Roediger and F.I.M. Craik (Ed.),Varieties of Memory and Consciousness (309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gülmez, M. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi. F. Sayılan ve A. Yıldız. (Editörler). Yaşam Boyu Öğrenme. İkinci Baskı. Ankara: Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, s.84-105’teki makale.

• Önce makalenin ya da bölümün yazarı verilir.

• Henüz baskıda olan eserler için, yayın yılı yerine “baskıda” (in press) yazılır.

• Editör varsa editörden önce, yoksa kitabın adından önce “in” kelimesi yazılır (İngilizce bir eser için).

Çeviri Kitap

Hollingsworth, P.M. ve Hoover, K.H. (1999). İlköğretimde öğretim yöntemleri (Çev. T. Gürkan, E. Gökçe ve D.S. Güler). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).

Freire, P. (1991). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek) İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı).

Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek:

Hollingsworth ve Hoover’e (1991/1999) göre ................ dır.

Freire (1982/1991) okuma yazma öğretiminde, ... dır.

Ansiklopedi veya sözlük
Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (Genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.

Ansiklopedi veya sözlüğün yazarı veya editörü varsa;

Sadie, S. (Ed). (1980). The new grove dictionary of music and musicians. (6th ed. 1-20). London: Macmillan.

Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma

Johnson, R.S. (1991, January). Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA.

Köklü, N. (Kasım, 1996). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara.

Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri

Üniversiteden elde edilen ve “Dissertation Abstracts International” (DAI)’da özetlenen doktora tezi

Ross, D.F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, 25055.

Tezin bir kopyası kaynak olarak kullanıldıysa, DAI’nın cilt ve sayfa numaralarının yanı sıra tezin yılı ve üniversite adı verilir. Yılları farklı ise, metin içinde her iki yıl da kronolojik olarak verilir.

Yayımlanmamış doktora tezi

Öztürk, S. (2004). Türkiye’de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi

Almedia, D.M. (1990). Fathers participation in family work. Unpublished master’s thesis, Canada: University of Victoria.

Kara, E. (1996). Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte, eğer, tez başka bir ülkede yapılmış ise ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise, ayrıca ülke adı verilebilir.

İnternet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler İçin Kaynakça Listesi Hazırlama

Yazarı ve Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale


Beach, D. (December 2003). A problem of validity in education research. Qualitative Inquiry, 9, 859 – 873. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859, 8 Ocak 2007.

Yazarı Belli Olmayan Ancak Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale

From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: http://www.apa.org/monitor/ dec99/ss9.html, 22 Ağustos 2000.

Tarihi ve yazarı olmayan

Gvu's 10th www user survey. (?) Retrieved August 19, 2005, from http://www.gvu.gatech.edu/ user_surveys/survey-1998-10/

Öz (Abstract)

Rosenthal, Robert. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247– 271. Web: http://www.apa.org/journals/ab1. html, 25 Ocak 1996.

MLA STİLİNE GÖRE KAYNAK VE REFERANS SİSTEMİ

Dipnot kullanımında eserin ilk geçtiği yerde tam künye daha sonraki kullanımlarda kısaltılmış künye kullanılmalıdır.

a. Kitap:

Kitap yazarının adı soyadı veya meşhur adı, eserin tam adı (italik), varsa çeviren (Çev.), tahkik eden (Thk.) veya sadeleştiren (Sad.), edisyon (Eds.) yayına hazırlayanın (Haz.) adı, soyadı, yayınevi (İz Yay.), kaçıncı baskı olduğu (1. Bsk.), yayın yeri ve tarihi, (İstanbul 2011) varsa cildi (c. II) ve sayfası (s. 5). Şayet baskı yeri yoksa (yy.), tarih yoksa (ty.) şeklinde kısaltılacaktır.

Örnek:

İsmail Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1988, c. I, s. 55.

Tahkik

Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân, (Thk. Ferîd Abdülaziz el-Cündî), Dâru’l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrût 1990, c. V, s.16.

Çeviri

Muhammed Şehrûr, Lügavî Kur’ân Okumaları, (Çev. Mustafa Ünver), Sidre Yay., 1. Bsk., Samsun 2001, s. 69.

b. Makale

Makale yazarının adı ve soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri vs. ise çevirmen adı, derginin baskı yeri ve tarihi, cildi veya yılı, sayı numarası, sayfası.

Mehmed S. Hatiboğlu, “İlk Sufilerin Hadis/Sünnet Anlayışları Üzerine”, İslâmiyât, Ankara 1999, Cilt: II, Sayı: 3, s. 15.

Dipnotta bir eserin ikinci ve daha sonraki kullanımlar

Referans eserin ikinci ve diğer kullanımlarında yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı cilt ve sayfa numarası yazılacaktır.

Örnek:

Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, c. I, s. 55.

c. Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri, tezler, kitap bölümleri aşağıdaki şekle uygun olmalıdır.

Yılmaz Öztuna“Mesnevî”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1983, c. XXIV, s. 46.

Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, c. II, s. 488.

Emrah Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültürün İzleri “Muâmelat Örneği”, (Basılmamış Doktora Tezi İstanbul Üniversitesi), İstanbul 2014, s. 142.

d. Yazma Eserlerde Kütüphane adı, kayıt numarası ve varak yazılacaktır.

Abdülmecid-i Sivâsî, Şerh-i Mesnevî, MEB. Ankara, Genel Kitaplık, nr 683, vr. 3b.

e. Âyetler

Sure ismi, numarası/âyet numarası

Örnek :

Bakara, 2/10.

f. Hadislere yapılan atıflarda Concordance usulü takip edilmeldir.

Örnek:

Buhârî, İmân 15.

g. Arapça eser isimlerinin başındaki “lâmu’t-ta’rif” okunduğu gibi yazılır. Müellif isimlerinin başındaki “lâmu’t-ta’rif” ise ilk geçtiği yerde yazılır ancak ikinci ve daha sonra geçtiği yerler ile kaynakçada yazılmaz.

İlk Kullanım

Ebu’l-Fazl Celalüddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, (Thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhim), Dârü't-Türas, 3. Bsk., Kahire 1985, c.1, s. 225.

İkinci ve Sonraki Kullanımlar

Suyûtî, el-İtkân,  c. II, s. 22. 

f. Arapça eser isimleri okunuşlarına uygun bir şekilde yazılacaktır. Eser isimlerinde harfi cerler, zarflar küçük, uzatmalar ise şapka ile yapılacaktır.

Örnek: el-Burhân fî Ulûmi’l-Kurân, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab kable’l-İslâm

h. İnternet Siteleri:

Kitap ve makele referans sitemine ek olarak erişim tarihi ve http adresi verilecektir.

DBeach, “A Problem of Validity in Education Research”, Qualitative Inquiry 9, 859-873. December 2003,Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859, 8 Ocak 2007.

MLA Sistemine Göre Metin Sonunda Kaynak Gösterimi

1- Kaynakça başka bir sayfada yazarların soyadına göre alfabetik sırayla düzenlenir. Yazar adı verilmemişse eser adı, eser kurum yayınıysa kurum adı dikkate alınır, eserin ve kurumun ilk harfine göre alfabetik sıralama yapılır.

2-Kaynaklar iki yana yaslı, ilk satırda paragraf girintisi olmadan ikinci satırı 1,25 paragraf girintisiyle düzenlenir.

3- Kaynakçada eserler, ilk dipnottaki tam künye hali verilecektir. Makalelerin ise dergilerdeki hangi sayfaları verilmelidir.

a. Tek yazarlı kitap:

Günay, V. Doğan, Söylem Çözümlemesi, Papatya Yay., İstanbul 2013.

b. İki ya da üç yazarlı kitap:

Kıran, Zeynel ve Ayşe Kıran, Dilbilime Giriş, Seçkin Yay., Ankara 2006.

c. Üçün üzerinde yazarı olan kitap (ilk yazarın adından sonra diğer yazarlar kitaptaki sıraya göre verilir ya da ilk yazar adı verildikten sonra diğerleri denilir ve sonraki yazarlar verilmez.)

Örnek: Korkmaz, Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yay.,  2. Baskı, Ankara 2007.

e. Yazarı bilinmeyen eser 

Dede Korkut Öyküleri, Dilek Yay., İstanbul 1980.

f. Çeviri ve editörlü kitap:

Merriam B. Sharan,  Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçi Bir Rehber, (Çev. Selahattin Turan), Nobel Yay., Ankara 2013.

g. Tez

Karahan, Leman, “Türkçe Öğretiminde Klâsik Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (15-18. yy.)” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. 

h. Elektronik Kaynak

Sağır, Mukim, Ana Dil Mi, Ana Dili Mi?,  www.turkishstudies.net/Makaleler/1911810174_sagirmukim. pdf., 14 Temmuz 2014.

 

KISALTMALAR

b.: Bin, ibn

bkz.: Bakınız

Bsk.: Baskı

c.: Cilt

Çev.: Çeviren

Der.: Derleyen

Ed.: Editör

Eds.: Edisyon

h.: Hicrî

Haz.: Hazırlayan

krş.: Karşılaştırınız

Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce

m.s.: Milattan sonra

nr.: Numara

Nşr.: Neşreden

ö.: Ölümü

s.: Sayı

s.: Sayfa

Thk.: Tahkik eden

ty.: Tarih yok

vr.: Varak

yy.: Yayın yeri yok